1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Oblastní charita Česká Kamenice

Oblastní charita Česká Kamenice
Zkratka: IČO: 70818134
Ulice a č.p.: Tyršova 350 Město: Česká Kamenice

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: Štěpánka Kecková Telefon: 412 582 602, 777 555 040

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Štěpánka Kecková Telefon: 412 582 602, 777 555 040
Typ služby:
ambulantní
Druh služby:
služby sociální péče
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
67 – sociálně terapeutické dílny
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním
Status organizace: církevní organizace
GPS: 50.8001509 GPS: 14.411995199999978

Popis činnosti:

Kdo jsme

Poslání a cíle Charity, základní zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí.

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.


V souladu s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia (srov. Mt 25, 40).


Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.


Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve.


Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraniční je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.

 

„První moment v lásce je, že nechci být samostatnou osobou pro sebe a že se cítím, kdybych jí byl, nedostatečný a neúplný. Druhý moment je, že se získávám v druhé osobě, že v ní mám platnost, a ona totéž získává ve mně.“ (G. W. F. Hegel)

Sociálně terapeutické dílny

Uživatelé Domova se zvláštním režimem a Chráněného bydlení i uživatelé z domácího prostředí mohou nově od 1.1.2013 navštěvovat také sociálně terapeutickou dílnu, v rámci níž je jim nabízena široká škála tvořivých činností: výtvarná a pracovní dílna, keramika, textilní tvorba, ruční práce, řemesla, výroba zvykoslovných předmětů a lidového pečiva, ubrousková technika, korálkování, práce se dřevem, práce na zahradě, hudební dílna, literární dílna, práce na PC, nácviky vaření, pečení atd. Maximální kapacita dílny je 15 míst.

Jednotlivé činnosti zohledňují zručnost a dispozice konkrétních uživatelů a jsou rovnoměrně rozvržené do celého týdne (v rámci pracovních dní). To umožňuje nejen seznámit se s rozmanitými tvořivými činnostmi, technikami a postupy, ale také se v nich zdokonalovat a rozvíjet tak své nadání a talenty. Navštěvováním dílny současně uživatelé rozvíjí individuální a sociální dovednosti.

Pro každý den jsou určené dvě hlavní aktivity dle aktuálního týdenního rozpisu, tzn. společná práce s podporou odpovědného pracovníka, a uživatelé si sami mohou zvolit, kterému z nabízených programů se chtějí věnovat.Tyto aktivity jsou navíc doplněné o možnost individuální práce, kterou mohou uživatelé vykonávat samostatně, podle vlastních potřeb a momentálního stavu.

 

Přidáno dne: 2013-03-07 10:11:36    Počet zobrazení: 126